آموزش تکنیک پنجه

تکنیک پنجه رامی توان دقیق ترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و….بسیارموفق خواهد بود.

در آموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرار میگیرد

  • وضعیت عمومی بدن
  • وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
  • مراحل دریافت وارسال توپ

وضعیت عمومی بدن

  • در گارد پنجه
  • پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله می گیرند .
  • باسن کمی به سمت عقب متمایل می شود
  • دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمی گیرنn

وضعیت دستها

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ).
انگشتان شست که با کنارهم قرارگرفتن یک خط را می سازند بایستی موازی ابروها و درفاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث را تشکیل می دهند .

آموزش تکنیک پنجه در والیبال
آموزش تکنیک پنجه در والیبال

نکته مهم

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها ازلحاظ فاصله نسبت به سر در حالت مناسب قرار دارد یا نه می توان این گونه امتحان کرد که :

دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها را ازهم دور کنید تا توپ از درون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان با این عمل, سر, هیچ گونه حرکتی نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیست ها تکنیک هد زدن را انجام می دهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرار گرفته است .
البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

مثلث پنجه در والیبال
مثلث پنجه در والیبال

دریافت و ارسال

مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارا به صورت مجزا توضیح داد.

پیشنهاد والیبالی شو برای شما:  آموزش تکنیک ساعد

مرحله دریافت

پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گارد مناسب , برای تکنیک پنجه آماده می شویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنج ها کاملا کشیده شده اند) .

بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیک ترین فاصله با دستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ را احاطه کرده اند .

مرحله ارسال

هنگامی که توپ درمناسب ترین مکان ازنظر فاصله با سرقرار گرفت و بدن نیز درحال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود ( زمان ضربه ) و دست ها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دست ها (البته در پاس های کوتاه فقط مچ دست نیرو رابه توپ وارد می کند ونیازی به باز شدن مابقی مفاصل دست نیست)

دریافت و ارسال توپ با تکنیک ساعد در والیبال
دریافت و ارسال توپ با تکنیک ساعد در والیبال

عملکرد مفاصل درپاس پنجه

  • درپاس های کوتاه تقریبا تا یک متر ارتفاع بالاترازتور ( پاس روی سر- پاس جلو و پشت ) مفاصل انگشتان و مچ دست به توپ نیرو وارد می کنند .
  • درپاس های متوسط تقریبا از یک متر تا چهار متر ارتفاع ونزدیک به دو سر تور( نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان و مفصل مچ دست , مفصل آرنج و کتف نیز به توپ نیرو می دهند.
  • درپاس های بلند با ارتفاع و فاصله بیش از چهار متر از تمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- کمر –زانوها و مچ پاها استفاده میشود ( مثلا دراجرای پاس بلند از محل قطرهای زمین والیبال )
پیشنهاد والیبالی شو برای شما:  تغذیه مناسب قبل از ورزش

برای یادگیری آموزش تخصصی تکنیک ساعد کلیک کنید …

برگرفته از : والیبال ایران

۱ دیدگاه برای “آموزش تکنیک پنجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *